Айкидо Речник

А     
Ай     съюз, хармония
Айки     хармонизиране в Ки
Айкидо     начин за постигане на хармония със силите на света
Айки Наге     Айки хвърляне
Айки Ран     въвлечен в Айки на противника
Айки Кен     начин на работа с меч в Айкидо
Айки Тайсо     характерни Айкидо упражнения
Ай ханми     взаимно странична позиция
Ама     будистка богиня
Аши     стъпало, крак
Аюми     ходене
Аюми Аши     изместване на основата, придвижване с предния крак, сочещ навън

Б     
Бараи     помитане (думата се пише и произнася по този начин, когато е в състава на съчетание от думи и не е на първо място, иначе се пише и произнася Хараи)
Бокен     дървен меч
Бу     военен, отнасящ се до военните изкуства
Будо     път на усъвършенстване чрез овладяване принципите и техниките на бойните изкуства
Буши     японски феодален рицар
Бушидо     кодекс на честта на японските рицари

Г     
Гаеши     обръщане, контра (думата се пише и произнася по този начин, когато е в състава на съчетание от думи и не е на първо място, иначе се пише и произнася Каеши)
Гаке     закачане
Гарами     ключ на свита ръка, с обвиване
Гашо     положение за концентрация с хванати ръце
Гедан     област, отговаряща на долната част на корема
Гедан Тсуки     юмрук насочен към долната част на корема
Гедан Гаеши     кръгово движение с Джо към долната част на корема
Гияку     обърнат, обратен
Гияку Йокомен     страничен удар от срещуположната страна на противниковата глава
Гияку ханми     обърната странична позиция
Го     пет (5)
Гокьо     пети обездвижващ принцип (Уде Нобаши)

Д     
Дан     степен, характеризираща се с черн колан, висша степен
Джо     тояга, прът (размери – дължина около 50″, диаметър 1″)
Джодан     област, отговаряща на главата и горната част на гърдите
Джодан Тсуки     юмрук насочен към областта Джодан
Джодан Гаеши     кръгово движение с Джо към областта Джодан
Джо Дори     техники за атака с тояга
Джу     десет (10)
Джу Уадза     серия от свободно комбиниращи се техники
Джуджи     кръстосан
Джуджи Гарами     хвърляне с кръстосани, заключени ръце
До     начин, метод, път
Доджо     свещенно място, където се практикуват военните изкуства
Дозо     моля, ако обичате
Дошу     учител, майстор

Е     
Еби     лангуста, рак
Ембукай     открита за публика демонстрация
Ери     горната част на Кейко Ги (кимоно)
Ери Дори     захват за горната част от яката на Кейко Ги

И     

Иайдо – изкуство за изтегляне на меча

Ичи – едно (1)

Иие – не

Икьо – първи обездвижващ принцип (Уде Осае)

Ирими влизане

Ирими Наге хвърляне чрез влизане

Й     
Йи     будитски храм
Йоко     страничен
Йокомен     странична плоскост, повърхност
Йокомен Учи     страничен, наклонен удар
Йонкио     четвърти обездвижващ принцип (Текуби Осае)

К     
Кай     организация
Кайтен     ротативен, въртелив
Кайтен Наге     въртеливо хвърляне
Каке     изпълнение на хвърляне Кайтен Наге
Камае     начална отбранителна позиция, основна позиция в Айкидо
Ками     горен, над
Ками казе     божествен вятър, войн самоубиец в Япония
Кара     празен
Ката     рамо, серия от движения, преподаващи форми и основни движения
Катаме Уадза     техника за обездвижване и контрол
Катана     японски самурайски меч

Катате Дори    захват за китката
Кейко     тренировка
Кейко Ги     костюм от бял памучен плат за бойни изкуства
Кен     японски меч, шпага
Кендо     японско фехтовално изкуство
Ки     душа, умствена енергия, виталната сила на човешкото тяло
Киай     издаване на гласен звук по време на концентриране
Кимоно     традиционно японско облекло
Ки Мусуби     обединяване на собственото Ки с това на противника
Ки но Нагаре     поток на духа (жизнената сила)
Кихон     упражняване на основни техники
Кихон но Уадза     основни техники
Ко     малко
Когеки     атакуващ
Кокоро     сърце
Кокю     дишане, дихателна сила, начин на контролирано дишане
Кокю Наге     хвърляне с дихателна сила
Кокю но Хенко     движение на дъха, сила на дъха
Кокю Рьоку     мощ на дихателната сила
Коми     срещу, против
Коте     китка

Коте Гаеши хвърляне, което се прави чрез завъртане навън на китката на противника
Коте Мауаши     виж Никио
Кате Хинери     виж Санкио
Коши     кръст
Коши Наге     хвърляне през кръста
Ку     девет
Куби     врат
Куби Шиме     захват около врата, стягане, душене
Куби Дори     сграбчена шия, захват
Кудзуши     извеждане от равновесие
Кю     ученик, степен преди удстояване с черен колан
Кюдо     извивка на лъка

М     
Ма ай     дистанция
Мае     напред
Мае Гери     прав, мушкащ удар с крак
Мае Хиджи Ате     удар с лакът напред
Мае Укеми     падане напред
Миги     десен
Миги ханми     падане напред
Миги Тенкан     въртене надясно
Микадо     японския император
Муне     гръден кош
Муне Тсуки     юмрук насочен към гръдния кош
Муне Дори     хващане през гърдите (реверите)
Мури     липса на Ри
Мушин     празно съзнание, ясно съзнание в Дзен

Н     
Нагаре Гаеши     удра напред и след това удар или мушкане назад в едно цяло движение
Наге  хвърляне
Наге Уадза     техника на хвърляне
Ни     две (2)
Никьо     втори обездивжващ принцип (Коте Мауаши)

О     
О     голям
Оби     колан
Окури Аши     изместване на центъра на тежестта чрез преместване без повдигане на краката, предният преди да е направил крачка, задният се плъзга напред
Окуру     покана
Омоте     челно, предната част на нападателя
Онна     жена
Осае     да натискаш, обездвижване, задържане
Отоши     събаряне
Отоко     мъж

Р     
Рей     поздрав за благодарност
Рензоку     продължение
Ри     принцип
Риай     връзката между начина на изплозване на Кен, Джо и Тайджуцу
Року     седем (7)
Ронин     странстващ самурай
Рио Хиджи Дори     хват за двата лакътя
Риоката     двете рамена
Риоката Дори     хват за двете рамена
Риоте     двете ръце
Риоте Мочи     хват с двете ръце за едната ръка
Риоте Дори     хват за двете китки

С     
Сабаки     движение
Саке     напитка от ферментирал ориз
Самурай     феодален японски воин
Сакура     вишнево дърво
Сан     три (3), суфикс за господин, госпожа
Санкьо     трети обездвижващ принцип (Коте Хинери)
Сейка но Итем     единствената точка, център на човека
Сейко Танден     център на тежестта на тялото
Соде     ръкав, страна
Сото     външен, навън
Субури     единично (самостоятелно) движение с Джо или Кен
Суми     ъгъл
Суми Отоши     ъглово събаряне

Т     
Тай     тяло
Тайджуцу     работа без оръжие срещу невъоръжен партньор
Танден     долната част на корема
Танрен Учи     упражнение за развиване на бедрата (хълбоците)
Тачи     прав, изправен, японски меч
Тачи Дори     техники при които се хвърля противника и му се взима оръжието
Те     ръка
Текуби Осае     ключ на китката, приковаване на китката
Тенкай Аши     завъртане на крака
Тенкан     завъртане
Тенчи Наге     хвърляне „небе-земя“

У     
Уадза     техника